Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden (zakelijk)

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Van Balen Koffie, (hierna te noemen: “Van Balen”), gevestigd te (8448 VD) Heerenveen, aan de Regentesselaan 41, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Balen en een wederpartij (zakelijk) waarop Van Balen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. Met een overeenkomst tussen Van Balen en de wederpartij wordt onder andere bedoeld overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken, overeenkomsten van opdracht, overeenkomsten tot het verrichten van diensten of combinaties van diensten.
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Balen voor de uitvoering waarvan door Van Balen derden wordt betrokken.
4. Algemene voorwaarden van (mogelijke) wederpartijen van Van Balen dan wel van derden worden door Van Balen van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van, offertes van en/of overeenkomsten met Van Balen, tenzij Van Balen de algemene voorwaarden van (mogelijke) wederpartijen of derden schriftelijk expliciet heeft aanvaard.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Van Balen.
9. De boven de artikelen vermelde omschrijvingen zijn slechts vermeld ter globale indicatie van de inhoud. Artikelen hebben door vermelding van deze omschrijvingen geen ruimere of beperktere betekenis.
10. Indien Van Balen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Balen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, adviezen en prijsopgaven van Van Balen zijn vrijblijvend, tenzij Van Balen schriftelijk anders heeft vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is.
2. Van Balen kan niet aan haar aanbiedingen, offertes of overeenkomsten gehouden worden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Overeenkomsten met Van Balen kunnen slechts op de navolgende wijzen tot stand komen:
– het ondertekenen door Van Balen en de wederpartij van een door Van Balen opgestelde schriftelijke overeenkomst;
– schriftelijke aanvaarding door een wederpartij van een schriftelijke aanbieding van Van Balen;
– schriftelijke vastlegging door Van Balen van met de wederpartij gemaakte afspraken;
– overige door Van Balen gebruikelijk gehanteerde wijzen van sluiten van overeenkomsten, zulks ter beoordeling van Van Balen..
4. Mondelinge toezeggingen van niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van Van Balen zijn slechts bindend voor Van Balen voor zover deze schriftelijk door de directie van Van Balen worden bevestigd.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Balen niet tot het uitvoeren of verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen, offertes of overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

1. De in een aanbieding, offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief btw, vervoerskosten, verzekerings- en verpakkingskosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Prijzen bedoelt voor natuurlijk personen zijn inclusief btw.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de voor de geldende kostprijs bepalende factoren ten tijde van de prijsopgave. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, onverschillig of dit op het moment van de aanbieding voorzienbaar was, is Van Balen gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging nimmer meer dan 10% van de geoffreerde of overeengekomen prijs zal kunnen bedragen. Voor zover Van Balen de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht op die grond de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging een wettelijke grondslag heeft.

ARTIKEL 4 BETALING

1. Indien Van Balen aan de wederpartij een factuur zendt voor verkochte zaken of voor verrichte of te verrichten werkzaamheden, is de wederpartij gehouden te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. 
2. Van Balen is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat contant bij levering of bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling wordt geleverd of gepresteerd. Van Balen is gerechtigd levering van gekochte zaken of het uitvoeren van werkzaamheden op te schorten tot de wederpartij vooruit heeft betaald of tot de wederpartij een aanvullende vooruitbetaling heeft verstrekt of naar het oordeel van Van Balen genoegzame zekerheid voor betaling aan Van Balen is afgegeven.
3. De wederpartij is niet gerechtigd om vorderingen op Van Balen te verrekenen met opeisbare vorderingen van Van Balen op de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
4. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de wederpartij aan Van Balen zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de toepasselijke wettelijke rente ex artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek of 6:119a Burgerlijk Wetboek hoger is, in welk geval de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is. Een gedeelte van de maand geldt als een gehele maand.
5. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is dan wel op basis van hetgeen op dat moment wettelijk van toepassing is. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.
6. Betalingen aan Van Balen strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en lopende rente. Betalingen worden in eerste instantie op de oudste factuur afgeboekt.
7. Van Balen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst dan vermeld in artikel 4.6. Van Balen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en de verschuldigde incassokosten worden voldaan.
8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij op wie het bepaalde in artikel 6:235 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
9. Voor zover de wederpartij enige betalings- en/of andere verplichting jegens Van Balen niet stipt nakomt, alsmede wanneer de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de wederpartij een verzoek indient krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft Van Balen het recht om (nog) te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Van Balen op nakoming of schadevergoeding. Indien zich een van de hierboven vermelde omstandigheden voordoet, zijn de vorderingen van Van Balen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
10. De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft, indien een van de in artikel 4.9 vermelde omstandigheden zich voordoet, jegens Van Balen geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van een overeenkomst met Van Balen.

ARTIKEL 5 LEVERING EN LEVERTIJD BIJ DE VERKOOP VAN ZAKEN

1. Levertijden van Van Balen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen.
2. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij voor verzending gereed zijn en Van Balen de wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld. Het feit dat Van Balen gekochte zaken bij wederpartijen bezorgt, doet niet af aan het feit dat de levering plaatsvindt op het tijdstip zoals in de vorige zin is vermeld.
3. De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot de levertijd bepaalde, wordt de levertijd van Van Balen verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de wederpartij ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de wederpartij aan uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.
4. Overschrijding door Van Balen van de levertijd geeft de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geen recht op schadevergoeding. Voorts geeft overschrijding van de levertijd de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. 5. Levering geschiedt af fabriek van het magazijn van Van Balen. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Van Balen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Voor zover de wederpartij na sommatie zijdens Van Balen in gebreke blijft om mee te werken aan het in ontvangst nemen van zaken, kan Van Balen, te harer keuze, hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Van Balen op schadevergoeding, waaronder maar niet beperkt tot, de kosten van opslag van de te leveren zaken.

ARTIKEL 6 LEVERING EN LEVERTIJD BIJ OPDRACHTEN

1. Levertijden van Van Balen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. De levertijd is op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden gebaseerd, alsmede op tijdige levering (door derden) van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste zaken of het verrichten door derden van voor uitvoering van de werkzaamheden vereiste werkzaamheden. Voor zover vertraging ontstaat door wijziging van de hiervoor vermelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van de werkzaamheden bestelde zaken niet tijdig worden geleverd of werkzaamheden niet tijdig worden verricht, is Van Balen gerechtigd binnen redelijke grenzen de levertijd te verlengen.
3. De werkzaamheden (diensten, derhalve niet producten) gelden als uitgevoerd en opgeleverd, indien:
– Van Balen aan de wederpartij heeft bericht dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de wederpartij de werkzaamheden heeft goedgekeurd;
– de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik neemt;
– andere door partijen overeen te komen wijzen van oplevering.
4. Gebreken van geringe betekenis welke op eenvoudige wijze door Van Balen kunnen worden hersteld, zullen nimmer aanleiding kunnen vormen goedkeuring aan de uitvoering van de werkzaamheden te onthouden.
5. Verborgen gebreken is Van Balen slechts verplicht te verhelpen, indien deze binnen vier weken na de oplevering als bedoeld in artikel 6.3 schriftelijk door de wederpartij aan Van Balen worden gemeld.

ARTIKEL 7 ONTBINDING

1. Van Balen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Van Balen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Van Balen kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Van Balen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Van Balen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Balen kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Van Balen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Balen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4. Indien Van Balen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Van Balen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, is Van Balen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, terwijl de wederpartij, uit hoofde van de niet-nakoming, wel tot schadevergoeding is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Balen, zal Van Balen in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden het gevolg is van aan een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, worden de extra kosten die dit voor Van Balen met zich brengt aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Balen anders aangeeft.
8. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-/afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

1. Voor zover Van Balen tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, door een oorzaak welke buiten de schuld van Van Balen ligt en deze noch krachtens wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Van Balen komen, is Van Balen bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
2. Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als vermeld in artikel 8.1 verdere nakoming van de overeenkomst op Van Balen een onredelijk zware last legt, heeft Van Balen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
3. Indien Van Balen door omstandigheden als vermeld in artikel 8.1 blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van de ontbinding nog niet was uitgevoerd.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Balen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Balen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Van Balen of van derden daaronder begrepen. Van Balen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Balen haar verbintenis had moeten nakomen.
5. Van Balen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6. Voor zover Van Balen ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen respectievelijk het na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Balen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 9 OVERGANG VAN RISICO

1. Vanaf het tijdstip dat levering plaatsvindt als bedoeld in artikel 5.2 draagt de wederpartij (of transporteur) van Van Balen het risico van de door hem gekochte zaken. Wanneer levering plaatsvindt als bedoeld in artikel 6.3, draagt de wederpartij het risico voor (het resultaat van) de uitgevoerde werkzaamheden vanaf het tijdstip van oplevering.
2. Van Balen is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken of voor het resultaat van verrichte werkzaamheden vanaf het tijdstip levering dan wel oplevering daarvan.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet volledig heeft voldaan, behoudt Van Balen de eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Van Balen zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden is voldaan. Van Balen houdt zich voorts de eigendom voor van op te leveren zaken ter zake van met een overeenkomst verband houdende vorderingen wegens een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, vorderingen wegens schadevergoeding.
2. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 4.4 voordoet, is Van Balen gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de zaken die eigendom van Van Balen zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Van Balen de zaken heeft teruggehaald, is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
3. Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan, zal de wederpartij Van Balen van de beslaglegging direct schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten welke Van Balen dient te maken ter zekerstelling van haar eigendom.
4. Zolang de eigendom van de door Van Balen verkochte zaken nog niet is overgegaan op de wederpartij, is de wederpartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang de eigendom nog niet op de wederpartij his overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade, in de ruimste zin des woords. De wederpartij is op eerste verzoek van Van Balen verplicht de polis ter inzage aan Van Balen te verstrekken. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van Balen gerechtigd tot deze verzekeringspenningen. Voor zover als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Van Balen bij voorbaat toe, om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5. Door Van Balen geleverde zaken welke onder het in artikel 10.1 genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6. Voor het geval Van Balen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Van Balen en door Van Balen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van Van Balen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 11 RECLAMES

1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
2. Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden, binnen redelijke termijn nadat de wederpartij het gebrek of de onjuistheid heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken en uiterlijk binnen drie maanden na levering door Van Balen. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde periode van drie maanden vervalt het recht van de wederpartij om zich op enig gebrek of onjuistheid in geleverde zaken te beroepen.
3. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Balen in staat is adequaat te reageren.
4. De wederpartij dient Van Balen in de gelegenheid te stellen een klacht te doen onderzoeken.
5. Het is wederpartij niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd is, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Van Balen aan Van Balen terug te sturen of terug te brengen. Het verlenen van toestemming tot terugzending betekent niet een erkenning door Van Balen van de klacht. Een retourzending aan Van Balen vindt plaats op kosten en voor risico van de wederpartij.
6. Van Balen aanvaardt geen enkele reclame voor zaken wanneer deze door de wederpartij zijn verwerkt, gewijzigd of veranderd.
7. Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Van Balen niet op. De wederpartij blijft in dat geval tevens gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van Balen en de door Van Balen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden voor de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een jaar.

ARTIKEL 12 GARANTIE EN HOUDBAARHEID

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde staat Van Balen – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – voor een periode van drie maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door Van Balen geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, mits de zaken of werkzaamheden op een normale en zorgvuldige wijze worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd of verricht. Geleverde zaken welke binnen de genoemde periode gebreken vertonen die overeenkomstig artikel 11.2 tijdig aan Van Balen zijn gemeld, worden, voor zover de aard van de geleverde zaken het toelaten en ter keuze van Van Balen, kosteloos hersteld dan wel vervangen dan wel wordt de wederpartij gecrediteerd voor een evenredig deel van de desbetreffende factuur, voor zover de wederpartij aantoont dat er gebreken binnen drie maanden na de levering in de zin van artikel 5.2 zijn ontstaan en deze gebreken het direct gevolg zijn van een onjuistheid in het materiaal of het product.
Verrichte werkzaamheden worden geheel of gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd, voor zover de wederpartij aantoont dat de tekortkoming in de werkzaamheden binnen drie maanden na het opleveren daarvan in de zin van artikel 6.3 is ontstaan en de tekortkoming overeenkomstig artikel 11.2 tijdig aan Van Balen is gemeld. Nadat drie maanden verstreken zijn nadat het werk is opgeleverd is Van Balen niet langer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
2. Indien de wederpartij gedurende de in artikel 12.1 bedoelde garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken of aan het resultaat van verrichte werkzaamheden verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Van Balen of voor zover de wederpartij niet aan het betalingsverplichtingen jegens Van Balen heeft voldaan ter zake geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, diensten of aannemingswerkzaamheden waarvoor garantie wordt ingeroepen, is Van Balen niet gehouden enige garantieverplichting jegens de wederpartij na te komen.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum dan wel onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij dan wel derden.
4. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Van Balen geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen).
5. Garantieverlening door Van Balen geldt slechts voor de wederpartij zelf en niet voor derden.
6. Voor zover de garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken of onderdelen van zaken die Van Balen heeft betrokken van derden, kan de verplichting tot het verstrekken van garantie door Van Balen nimmer verder strekken dan de garantieverplichtingen welke de leverancier van Van Balen aan Van Balen ter zake de zaken of onderdelen van zaken heeft. Voor zover de garantie wordt ingeroepen ter zake door derden in opdracht van Van Balen verrichte werkzaamheden, strekt deze nimmer verder dan de garantieverplichting van de ingeschakelde derde jegens Van Balen.
7. Door Van Balen geleverde koffie is tot een jaar na levering houdbaar, tenzij op de verpakking een kortere houdbaarheidsduur is vermeld.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening/verkoop wordt ter bescherming van de privacy van de wederpartij gehandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). 
2. Van Balen, haar medewerkers en eventueel door Van Balen ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de wederpartij die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht. 
3. Met derden die door Van Balen worden ingeschakeld wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze derde aangeeft eveneens te handelen conform de AVG.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Van Balen aansprakelijk mocht zijn jegens de wederpartij, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Van Balen is nimmer aansprakelijk voor schade door de wederpartij en derden geleden in verband met door Van Balen geleverde zaken, verrichte werkzaamheden en voor schade als gevolg van verrichte werkzaamheden van door Van Balen ingeschakelde derden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet zijdens Van Balen of door haar ingeschakelde derden.
3. Van Balen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Balen is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Naast hetgeen hiervoor in artikel 13.1 is vermeld, is de aansprakelijkheid van Van Balen voorts uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen Van Balen krachtens de garantiebepalingen van artikel 12 op zich heeft genomen. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen de vergoeding van gevolgschade, zijn uitgesloten.
5. Daarenboven geldt als aanvullende schadebeperking dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waarvoor Van Balen is verzekerd en voor zover de schade door de verzekeraar van Van Balen wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is Van Balen nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan het bedrag waarvoor de zaken zijn geleverd of de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
6. De (omvang van de) verplichting tot schadevergoeding is voorts op de navolgende wijzen beperkt en niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten, zaakschade veroorzaakt door montagepersoneel van Van Balen of van door Van Balen ingeschakelde derden door welke oorzaak ook ontstaan en (overige) gevolgschade.
7. Van Balen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn.
8. De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf vrijwaart Van Balen voor enige aanspraken van derden waaronder, maar niet beperkt tot
(rechts-)personen aan wie de wederpartij van Van Balen gekochte zaken heeft doorverkocht, op schadevergoeding in de ruimste zin des woords.
9. Alle bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid van Van Balen en de bovenstaande vrijwaringverplichtingen gelden eveneens ten behoeve van werknemers van Van Balen en ten opzichte van andere door Van Balen bij de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij ingeschakelde derden.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten met Van Balen, eventueel daaruit voorvloeiende overeenkomsten in de ruimste zin des woords en de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de wederpartij(en) en Van Balen zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.